Α' Λυκείου & Ωρες Διδασκαλίας

Α΄Λυκείου

Προετοιμαστείτε σωστά για την επιτυχή πορεία σας στο Ενιαίο Λύκειο και τις Εθνικές εξετάσεις!

 

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Επειδή η Α΄Λυκείου αποτελεί κομβικό σημείο για την εξέλιξη του μαθητή και την επιτυχημένη πορεία του στο Λύκειο, είναι αναγκαίο ο μαθητής να:

 • εμβαθύνει σε κρίσιμες έννοιες
 • προσαρμοστεί στα νέα συστήματα αξιολόγησης
 • αφομοιώσει τις νέες μεθόδους εξέτασης

Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουν σχεδιαστεί ωρολόγια εβδομαδιαία προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τάξης.

Αρχαία Ελληνικά

 • την ολοκληρωμένη γνώση γραμματικής και συντακτικού
 • την ερμηνεία από τους μαθητές κειμένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
 • την εμπέδωση του αρχαίου ελληνικού λόγου

Ελληνική Γλώσσα

 • την απόκτηση ευχέρειας στην παραγωγή λόγου τεκμηριωμένου και σύνθετου
 • την εξοικείωση με τη χρήση διαφορετικών επιπέδων και ειδών λόγου ανάλογα με την περίσταση
 • τη διεύρυνση του λεξιλογίου και τη βελτίωση συνολικά του γλωσσικού επιπέδου

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία

 • την απόκτηση στέρεου γνωστικού υποβάθρου και αξιόλογης βάσης γνώσεων
 • την εμπέδωση και τη σωστή χρήση των διάφορων μηχανισμών και μεθοδολογιών επίλυσης ασκήσεων και προβλημάτων
 • τη μύηση και εξοικείωση με τη διαδικασία της μαθηματικής απόδειξης και γενικότερα την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας

 

Δείτε αναλυτικά όλο το νέο σύστημα του Λυκείου εδώ